Hjärnträning för schizofrenipatienter, gärna i app-form

Forskare från Cambridge University har utvecklat ett app-spel – Wizard – som de hoppas ska kunna hjälpa patienter med schizofreni till en bättre fungerande vardag.

Schizofreni är en psykisk sjukdom som drabbar fler än 21 miljoner människor och ger symtom som hallucinationer, koncentrationssvårigheter och vanföreställningar. Medicinering kan få bukt med sjukdomen, men många patienter har kvarvarande bekymmer med bl.a. minnesförlust. Professor Barbara Sahakian menar att Wizard kan hjälpa till att förbättra det episodiska minnet – hågkomsten av olika händelser – som de med schizofreni ofta har problem med.

En studie utvärderade appen, genom att dela in 22 deltagare med schizofreni i två grupper – en grupp spelade Wizard under totalt 8 timmar under en fyraveckorsperiod, den andra gruppen fick inte spela. Därefter testades det episodiska minnet, vilket efter studiens slut visade sig ha förbättrats signifikant hos dem som fick spela. De presterade bättre i det s.k. CANTAB-PAL-testet, som mäter kognitiva färdigheter som minne och inlärning, och visade dessutom motivation att fortsätta spela. Enligt professor Sahakian kan spelet på så vis vara till hjälp när läkemedel inte nått ända fram, t.o.m. hos de patienter som generellt saknar motivation.
Forskarna är ännu inte klara över varför appen förbättrar det episodiska minnet, men tillägger att denna förbättring i sin tur kan ha en indirekt positiv effekt på både motivation och självkänsla. Eftersom antalet studiedeltagare var relativt få till antalet behövs vidare forskning för att bekräfta studieresultatet.

Facebook
Twitter
LinkedIn