Kliv av stolen och kliv in i träningsskorna – eller bara ställ dig upp då och då

Löpband

Handboken FYSS har uppdaterats! FYSS står för ’fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling’. Men en fritolkning av förkortningen skulle kunna vara ”Fy för stillasittande”. För det är återigen värt att understryka hur viktigt fysisk aktivitet är för vår hälsa och för att förebygga sjukdomar.

Uppdateringen av rekommendationerna bygger på riktlinjer från WHO och USA, har expertgranskats samt antagits av Svenska Läkaresällskapet. Man slår fast att regelbunden aerob fysisk aktivitet är förenad med minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer samt psykisk ohälsa och förtida död. Fysisk aktivitet kan dessutom förbättra sömn, minska oro och ångest, förbättra den fysiska funktionen, konditionen, styrkan samt förbättra kognitionen.

Här kommer en kort sammanfattning:

  • Vuxna bör utföra pulshöjande fysisk aktivitet 150 till 300 minuter i veckan (måttlig intensitet) eller 75 till 150 minuter i veckan på hög intensitet. Det går bra att kombinera måttlig och hög intensitet. Aktiviteten bör spridas över veckan.
  • Stärkt evidens för att enstaka pass av fysisk aktivitet direkt kan ge positiva effekter på blodtryck, blodsocker, sömn, kognition och oro.
  • Stärkt evidens för att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för de stora folksjukdomarna och förtida död samt förbättrar konditionen, styrkan, sömnen och hälsorelaterad livskvalitet samt minskar oro och nedstämdhet.
  • Vinster med fysisk aktivitet överväger riskerna.
  • Eftersom otillräcklig fysisk aktivitet är förenad med ohälsa finns potential för förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården.

Högintensiv träning är inte för alla. Men något så enkelt som en promenad är också fysisk aktivitet. De små insatserna kan tillsammans göra stor skillnad. Läs mer på www.fyss.se

Facebook
Twitter
LinkedIn