Framtidens läkare spås försämrade villkor

Stetoskop

Mycket tyder på att läkaryrket går en dyster framtid till mötes, i alla fall om man frågar läkarna själva. Ökad administrativ belastning, digitaliseringens dubbeltydighet, minskad autonomi och en oro att sjukvårdens resurser inte kommer att räcka till pekas ut som de allvarligaste problemen i närtid.

Vi har utfört en undersökning via Läkarlänken, där 48 läkare (32 allmänläkare och 16 specialister) besvarade frågan om hur de tror att läkarrollen och förutsättningarna för läkare kommer förändras de närmaste 5–10 åren. Deltagarna bestod av 28 män och 20 kvinnor, i åldersspannet 35–65 år. Undersökningen visar att yrkesgruppen står inför flera stora utmaningar.

Till att börja med kan vi konstatera att det finns en oro att läkarens inflytande och autonomi kommer att minska. Samtidigt förväntas administrativa och ekonomiska faktorer ta allt större plats, vilket i sin tur riskerar att begränsa möjligheten att fatta beslut med patienternas bästa i åtanke. Här betonas vikten av att behålla läkarens oberoende och professionella bedömningsförmåga för att kunna ge bästa möjliga vård.

Dokumentation och andra administrativa uppgifter väntas ta ett allt större utrymme på bekostnad av det kliniska arbetet och patientkontakten. Detta är en stor utmaning för många läkare redan idag, och problemet väntas växa framöver. Dessutom är bristen på resurser och satsningar inom sjukvården, samt platsbrist och brist på sjuksköterskor på sjukhusen ytterligare utmaningar som påverkar läkarrollen negativt.

Inom en snar framtid kommer teknik och digitala verktyg sannolikt att spela en större roll i patientbehandlingen. Distansmonitorering och användningen av AI för stöd vid exempelvis röntgenundersökningar och andra kliniska situationer förväntas öka användningen av digitala beslutsstöd.

Digitala verktyg innebär en ökad tillgänglighet, vilket kan vara fördelaktig för många patienter, men kan samtidigt innebära ytterligare belastning för läkarna. Det är viktigt att säkerställa att digitala lösningar uppfyller höga kvalitetskrav och att den viktiga patientkontakten kvarstår.

För att komma till rätta med framtidens problem krävs en utökad nivå av samarbete och dialog. Det är viktigt att läkarna involveras i utformningen av framtida system och att deras röster blir hörda vid beslut som påverkar deras arbetsmiljö och patientvård. Fortsatt utbildning och kompetensutveckling är avgörande för att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och de förändrade förutsättningarna inom sjukvården.

Facebook
Twitter
LinkedIn