16 nyckelbegrepp att ha koll på i AI-djungeln

AI robot

Artificiell intelligens (AI) har på kort tid blivit en integrerad del av våra liv och sannolikheten är stor att du åtminstone hört talas om chattboten ChatGPT eller konstgeneratorn Midjourney. Men för att hjälpa dig att få ett bättre grepp om denna spännande teknik har vi satt samman en lista över 16 relevanta begrepp som du kan komma att stöta på framöver.

AI (Artificiell intelligens): Först och främst är AI en gren av datavetenskapen som syftar till att skapa intelligenta maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens.

Generativ AI: Det är den här specifika typen av AI som är den stora hajpen just nu. Med hjälp av avancerade modeller och djupinlärningstekniker kan den skapa nytt innehåll (bild, text, ljud och film) baserat på tidigare data och mönster. Däremot är det ingen garanti att det nya innehållet baseras på vare sig sanning eller verklighet.

Chattbot: En chattbot är en virtuell assistent som använder AI för att kommunicera med människor via text eller tal. Dessa botar kan besvara frågor, ge information och hjälpa till med olika uppgifter.

GPT (Generative Pre-trained Transformer): GPT är en avancerad modell för djupinlärning som används för att generera text baserat på givna instruktioner eller så kallade prompts. Den har revolutionerat textgenereringen och kan skapa sammanhängande och naturligt klingande texter.

Prompt: En prompt är den initierande instruktionen, frågan eller meningen som du ger till en AI-modell som GPT för att generera relevant svar eller text baserat på den.

Användargränssnitt: Det användargränssnitt där du interagerar med AI-programmet kan vara en webbsida, en app eller en chattplattform. Det är den plats där du kommunicerar med AI-agenten.

Textgenerering: Textgenerering är processen där AI-modeller, som GPT, skapar sammanhängande och meningsfulla texter baserat på givna prompts eller instruktioner.

Konversationell AI: Konversationell AI handlar om att skapa AI-modeller och system som kan kommunicera och interagera med människor på ett naturligt sätt, liknande en mänsklig konversation.

Naturlig språkbehandling (NLP): NLP är en gren av AI som fokuserar på förmågan att förstå och generera mänskligt språk. Det handlar om att bearbeta och tolka texter, förstå språkets struktur och innebörd, samt extrahera relevant information.

Mänsklig-agent-interaktion: Mänsklig-agent-interaktion handlar om hur användare och AI-agenter interagerar med varandra. Användare ger input och AI-agenten genererar svar eller utför uppgifter baserat på den inputen.

Träning: Träning av en AI-modell innebär att den exponeras för stora mängder data för att lära sig mönster och samband. Detta hjälper modellen att förbättra sin förmåga att generera relevanta svar och texter.

Dialogflöde: Dialogflödet avser den struktur eller sekvens av konversationer som uppstår mellan användaren och AI-agenten. Det påverkas av prompts och den kontextuella informationen i den pågående konversationen.

Kontext: Kontexten i en konversation avser den tidigare utbytta informationen och historiken, vilket påverkar betydelsen och tolkningen av nuvarande input och svar.

Genererad textkvalitet: Genererad textkvalitet avser hur relevant, grammatiskt korrekt och sammanhängande den text är som genereras av en AI-modell som GPT. Det är viktigt för att uppnå en positiv användarupplevelse.

Användardata: Användardata är information som samlas in från användare under interaktionen med AI-programmet. Denna data kan användas för att förbättra och anpassa AI-programmet för att möta användarnas behov.

Användarupplevelse: Användarupplevelsen är avgörande när det gäller AI-program. Det handlar om hur smidigt och tillfredsställande användarna kan interagera med programmet, inklusive aspekter som användbarhet, svarstid och relevansen av genererade svar.

Facebook
Twitter
LinkedIn